Volg hier de Online info-sessie ‘Het Geheim Van Een Verbouwing Zonder Stress En Teleurstelling’

Privacy en Cookiebeleid

1. Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.interieurkabinet.be en onze webshop www.interieurkabinet.be/webshop, beheerd door Amelio BVBA, met maatschappelijke zetel te Begijnenstraat 50 bus 03, 2800 Mechelen, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0880.048.732 (hierna “Interieurkabinet ” of “wij”). Interieurkabinet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.interieurkabinet.be.

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

InterieurKabinet leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, uw bankgegevens, demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht), referenties (paswoorden, logins). Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen. In geval van het bestellings-proces op de webshop: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies (zie hieronder), bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door InterieurKabinet en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van InterieurKabinet aan InterieurKabinet dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
– Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren
– Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
– Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website
– Om onze werking en service te evalueren
– Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
– Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren zoals onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector en om (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
– De technische administratie van de Website te beheren
– Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij InterieurKabinet hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

We delen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

5. Wat zijn uw rechten?

5.1. Recht op toegang en verbetering

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan InterieurKabinet mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan InterieurKabinet.

5.2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

5.3. Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

5.4. Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken om ernstige en legitieme redenen, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem. Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

InterieurKabinet heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

In geen geval kan InterieurKabinet aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

InterieurKabinet houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die InterieurKabinet niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door InterieurKabinet. InterieurKabinet is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. InterieurKabinet raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

7. Cookies

7.1 Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem.

7.2. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen. Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt. U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

7.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

– First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem).
– Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
– Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.
– Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
– Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
– Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

7.4. Jouw toestemming

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je deze website bezoeken.

7.5. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details. Cookie instellingen in: Internet ExplorerFirefoxChrome of Safari

7.6. Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier.

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden.
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Google Analytics cookies

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

9. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat InterieurKabinet jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

10. Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:
Adres: Drabstraat 10, 2800 Mechelen
E-mail: eb.tenibakrueiretniobfsctd@nelehcem