Volg hier de Online info-sessie ‘Het Geheim Van Een Verbouwing Zonder Stress En Teleurstelling’

Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging uitgaande van de aannemer en op elke
overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Art. 2. Prijzen

De prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de offerte, de aannemingsovereenkomst en de definitieve meetstaat. De BTW, andere heffingen en lasten, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. Inbegrepen in de prijs, indien de werken vergunningsplichtig zijn: verzekering 10-jarige aansprakelijkheid volgens de wettelijke verplichtingen. Aanvragen van bouwvergunning is niet voorzien en dient uitgevoerd door een externe architect (te bekostigen door opdrachtgever). De prijzen worden aangerekend ofwel tegen forfaitaire prijs, ofwel op basis van hoeveelheden versus eenheid. Vanaf de dag dat de verbouwingswerken aanvangen, worden er geen onvoorziene kosten aan de klant doorgerekend. Dit wordt benoemd als onze ‘geen meerwerk clausule’. Enkel onder volgende omstandigheden kan er bijkomend worden gefactureerd:

De klant plaatst zelf een bijbestelling tov de definitieve meetstaat.

Het voordeel van de ‘geen meerwerk clausule’ komt te vervallen indien de klant zich niet aan de contractuele voorwaarden houdt.
Kosten ten gevolgen van het schenden van de contractuele voorwaarden, zullen steeds worden doorgerekend en maken geen deel uit van de ‘geen meerwerk clausele’.

In het geval de opdrachtgever na ondertekening van de overeenkomst en/of def. meetstaat eenzijdig beslist om de werken meer dan een jaar stil te leggen, behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen. Dit onder andere om wille van een prijsverhoging van één of meer elementen van productie- dan wel logistieke keten en /of in geval van prijsverhoging van de voor de producten benodigde (grond-)stoffen.

Art. 3. Uitvoering en aanvaarding

De aannemer moet de werken beëindigen op de datum, die bij overdracht van de uitvoeringstermijn, zal bepaald worden. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk onmogelijk maken of zouden maken.

Vertragingen in de uitvoering, welke uitsluitend toe te schrijven is aan de aannemer, zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 200,00 Euro (inclusief BTW) per week vertraging, weliswaar na aangetekende ingebrekestelling door de opdrachtgever en met een maximum van 5% van de prijs der werken. Op het ogenblik van de oplevering der werken zal nagegaan worden in hoeverre er sprake is van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

In geval van oplevering tegen de vooropgestelde uitvoeringstermijn, met eventuele vermelding van enkele opleveringspunten, is de boeteclausule niet van toepassing. In geval van overmacht is de aannemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de overmachtssituatie zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding. Voor zover de overmachtssituatie van blijvende aard is, kan de aannemer niet gehouden zijn tot nakoming van zijn verbintenissen noch tot betaling van een schadevergoeding. Onder “overmacht ”dient o.m. te worden verstaan: vertragingen met betrekking tot de bouwvergunning en weerverletdagen. Zodra de werken beëindigd zijn, zal worden overgegaan tot oplevering van de werken.

De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

Gedurende een periode van één jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het dreigende geschil. Indien de opdrachtgever vóór oplevering van het geheel der werken bepaalde werken zelf of door andere ambachtslieden laat uitvoeren, impliceert dit een stilzwijgende aanvaarding van de op dat ogenblik door de aannemer uitgevoerde werken.

Art. 4. Annulatie

Als de opdrachtgever zichzelf of een derde belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken of geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van die werken, verbindt hij zich ertoe de aannemer te vergoeden voor al zijn uitgaven, werken en gederfde winst die geraamd wordt op 20% van het bedrag der niet-uitgevoerde werken, met een minimum van €500,00, onverminderd bewijs van hogere schade door de aannemer.

Art. 5. Betalingen

De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 8 dagen na hun factuurdatum. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de aannemer en zonder korting.

Protesten van facturen geschieden uitsluitend door schriftelijke en aangetekende zending binnen de veertien dagen na ontvangst van de factuur en met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer. Een klacht door de opdrachtgever kan de betalingsverplichting van de opdrachtgever slechts opschorten ten aanzien van het betwiste gedeelte. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 10% intrest per jaar en een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 65,00 Euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

In geval van een ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de opdrachtgever houdt de aannemer zich het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de veertien dagen na ontvangst, onverminderd het recht op schadevergoeding. De op dit ogenblik uitgevoerde werken zullen dan gefactureerd worden.

Indien de opdrachtgever uit hoofde van dit contract een vordering heeft tegenover de aannemer, heeft de opdrachtgever recht op dezelfde sancties ingeval de aannemer in gebreke zou blijven.

Art. 6. Klachten

Alle zichtbare gebreken en afwijkingen ten aanzien van het bestelde, worden ten laatste gemeld door de opdrachtgever tijdens de oplevering en worden opgenomen in het opleveringsverslag. Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout is de aannemer in geen geval aansprakelijk voor, en kan de aannemer niet gehouden zijn tot, vergoeding van de opdrachtgever van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de opdrachtgever).

Art. 7. Overdracht van risico’s

Alle goederen worden op risico van de aannemer tot de werf gebracht. De overdracht der risico’s bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden, of de materialen geleverd worden.

Art. 8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie eigendom van de aannemer en dit tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de opdrachtgever verboden om de geleverde goederen door te verkopen, in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de overeengekomen prijs volledig betaald is. De aannemer kan de geleverde goederen, zonder toestemming van de opdrachtgever, weer losmaken en terugnemen en de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van de schade in hoofde van de aannemer. Dit recht vervalt en de eigendom gaat definitief over wanneer de opdrachtgever al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.

Art. 9. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gaat de herroepingstermijn in de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de aannemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende post op het adres Begijnenstraat 50 bus 03, 2800 Mechelen) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de aannemer alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen.

Art. 10 Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van de overeenkomst tussen partijen zullen definitief beslecht worden door arbitrage. Partijen zullen het geschil laten beslechten door de B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING, Lieven Bauwenstraat nr. 20 te 8200 BRUGGE (Tel: 050 32 35 95 Fax:050 45 60 74). De taal van de arbitrage zal de taal van de overeenkomst tussen partijen zijn. De toepasselijke rechtsregels zijn die van het Belgisch recht.